سؤالات هندسه (2)

*** از تصاوير و نمودارهاي كتابها حداكثر استفاده را بكنيد و به آنها خوب دقت نماييد.  
*** مطالب دشوار را به قسمت‌هاي ساده و كوچكتر تقسيم كنيد. 
*** تمرين كنيد كه مطلب را تند بخوانيد، تندخواني باعث صرفه‌جويي در وقت و تمركز حواس مي‌شود. 
*** بين ميزان يادگيري با مدت زماني كه صرف آن مي‌شود رابطه نزديك وجود دارد. 
       توصيه مي‌شود كه براي مطالعه وقت كافي در نظر بگيريد.
  

مجموعه سوالات امتحانات نهايي سال سوم دبيرستان
گروه رياضي و فيزيک - درس هندسه 2

*** خرداد..................... 1381
*** شهريور...................1381
*** دي .........................1381

*** خرداد..................... 1382
*** شهريور...................1382
*** دي .........................1382

*** خرداد..................... 1383
*** شهريور...................1383
*** دي .........................1383

*** خرداد..................... 1384
*** شهريور...................1384
*** دي .........................1384

*** خرداد..................... 1385
*** شهريور...................1385
*** دي .........................1385

*** خرداد..................... 1386
*** شهريور...................1386
*** دي .........................1386

*** خرداد..................... 1387
*** شهريور...................1387
*** دي .........................1387

*** خرداد..................... 1388
*** شهريور...................1388
*** دي .........................1388


کلاس های نیمه خصوصی و 
تدریس خصوصی
کنکور تضمینی
تلفن تماس 
09133172636

طرح همایت تحصیلی
از دانش آموزان دبیرستانی 
تحویل کاربرگ و
کتاب کارهای مرآت به 
دانش آموزان وبرگزاری
 کلاسهای رفع اشکال هفتگی

اگر در مبحثی اشکال 
دارید آن را در بخش 
پرسش و پاسخ
مطرح نمایید تا 
با قرار دادن 
یک مقاله آموزشی
در جهت رفع آن برآییم